algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Tóm tắt: có gì mới trong PHP 8.3?


Đây là bài tóm tắt siêu ngắn từ nguồn bài viết https://stitcher.io/blog/new-in-php-83 

PHP 8.3 có những cập nhật mới sau:

 1. Readonly properties: Cho phép khởi tạo lại thuộc tính readonly khi clone.
  readonly class Post
  {
    public function __construct(
      public DateTime $createdAt,
    ) {}
    
    public function __clone()
    {
      $this->createdAt = new DateTime(); // Cho phép mặc dù `createdAt` là thuộc tính chỉ đọc
    }
  }​
 2. Typed class constants: Cho phép khai báo kiểu cho hằng số trong class.
  class Foo
  {
    const string BAR = 'baz'; 
  } ​
 3. #[Override] attribute: Dùng để chỉ định phương thức ghi đè.
  abstract class Parent
  {
    public function sampleMethod(): int
    {
      return 1;
    }
  }
  
  final class Child extends Parent
  {
    #[Override]
    public function sampleMethod(): int
    {
      return 2; // The overridden method
    }
  }​
  Tức là cho biết Child->sampleMethod đang ghi đè Parent->sampleMethod nếu bạn đổi tên Parent->sampleMethodNew thì lúc này Child->sampleMethod sẽ phát hiện ra nó không ghi đè lên phương thức nào cả, lỗi sẽ xảy ra.
 4. Negative indices in arrays: Cải tiến xử lý chỉ số âm trong mảng.
  $array = [];
  
  $array[-5] = 'a';
  $array[] = 'b';
  
  // Kết quả trước php8.3
  // array (
  // -5 => 'a',
  // 0 => 'b',
  //)
  
  // Kết quả ở php8.3
  // array (
  // -5 => 'a',
  // -4 => 'b',
  //)​
 5. Anonymous readonly classes: Hỗ trợ đánh dấu các lớp vô danh là readonly.
  $class = new readonly class {
    public function __construct(
      public string $foo = 'bar',
    ) {}
  };​
 6. json_validate() function: Kiểm tra tính hợp lệ của JSON mà không cần giải mã.
  json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0): bool​


 7. Truy xuất hằng số một cách động.
  class Foo 
  {
    const BAR = 'bar';
  }
  
  $name = 'BAR';
  
  Foo::{$name};​
 8. Hàm mb_str_pad()

Link chi tiết: stitcher.io.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Tóm tắt: có gì mới trong PHP 8.3?
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook