algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel 8: dễ dàng đổi giá trị auto increment mặc định database

Laravel 8: dễ dàng đổi giá trị auto increment mặc định database


Laravel 8 bổ sung một phương thức hoàn toàn mới để giúp việc thay đổi giá trị auto increment trở nên dễ dàng và đây là thông báo chính thức được đưa ra trên Twitter của Taylor Otwell:

public function up()
{
  Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
    $table->id()->startingValue(1200);
    ...
  });
}

Việc thay đổi auto-increment thông qua các nền tảng cơ sở dữ liệu (database platforms) khác nhau luôn có thể thực hiện được, nhưng bạn cần thực hiện điều đó thông qua một lệnh thô (raw command). Với việc bổ sung phương thức startValue, điều này cho phép bạn thiết lập số đầu tiên để tăng tự động sẽ bắt đầu.

Đối với hầu hết các ứng dụng, bạn có thể sẽ không cần điều này nhưng trong những trường hợp bạn không muốn người dùng biết rằng ứng dụng của bạn chỉ có 10 người dùng, thì đây là một tùy chọn rất hữu ích phải k nào.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel 8: dễ dàng đổi giá trị auto increment mặc định database
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook