algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 7: Render Mail trực tiếp trên browser


Trước đây để làm việc về phần email bạn sẽ phải cấu hình driver smtp hay qua các mail services khác tốn rất nhiều kì công, sau đó gửi email đến chính email của mình, hoặc sử dụng các phương thức test khác để cuối cùng gửi 1 bản email hoàn chỉnh cho khách hàng hay người dùng của trang web mình.

Với sự thay đổi mới này trong Laravel 5.5 bạn có thể render email markdown template trực tiếp trên browser. Chạy command dưới đây:

php artisan make:mail OrderShipped --markdown=emails.orders.shipped

File app\Mail\OrderShipped.php 

<?php

namespace App\Mail;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;

class OrderShipped extends Mailable
{
  use Queueable, SerializesModels;

  /**
   * Create a new message instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
   * Build the message.
   *
   * @return $this
   */
  public function build()
  {
    return $this->markdown('emails.orders.shipped');
  }
}

Khai báo route sau trong routes\web.php

Route::get('order-ship', function() {
  return new App\Mail\OrderShipped;
});

Chạy url trên trình duyệt

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 7: Render Mail trực tiếp trên browser

Với mọi chỉnh sửa của bạn trong file resources\views\emails\orders\shipped.blade.php sẽ cho ra kết quả ngay trên browser mà không phải kỳ công như trước.

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.5 Phần 7: Render Mail trực tiếp trên browser
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook