algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 3: Blade Directives mới


Ở bản Laravel 5.5 sẽ được bổ sung 2 Blade Directives mới đó là @auth@guest. Chúng được sử dụng để check xem user đã đăng nhập hay chưa?

Đến đây các bạn tự hỏi rằng với phần 2 Blade::if thì các bạn có thể hoàn toàn tự custom được bằng đoạn code dưới đây mà.

use Illuminate\Support\Facades\Blade;

Blade::if('auth', function () {
  return auth()->check();
});

Xin thưa rằng, chính xác 😁 Vậy Laravel đưa ra chi vậy, mình nghĩ chắc là 2 Blade Directives được sử dụng khá nhiều nên được đưa vào.

Với việc có thêm 2 Blade Directives này thì ngoài view chúng ta khá dễ dàng tùy biến view mà k phải code nhiều và lặp lại như trước nữa.

@auth
  // Bạn đã đăng nhập
@else
  // Bạn chưa đăng nhập
@endauth

@guest:

@guest
  // Bạn chưa đăng nhập
@endguest

Với website đang sử dụng multi auth thì với @auth Blade Directive sẽ pass vào 1 parameter.

@auth('admin')
  // Bạn đã đăng nhập với tư cách là Admin
@else
  // Bạn chưa đăng nhập
@endauth

Hi vọng sự thay đổi này sẽ giúp cho code của bạn trở nên dễ dàng và gọn gàng hơn!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.5 Phần 3: Blade Directives mới
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook