algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Windows - Cách chạy file *.ps1 bị vô hiệu

Windows - Cách chạy file *.ps1 bị vô hiệu


Nếu trên linux bạn lưu một tập các lệnh thành file shell .sh thì trên windows powershell tương tự có .ps1

Khi chạy file .ps1 này sẽ gặp phải một lỗi đó là

PS C:\Users\kingo> D:\start-serve.ps1
File D:\start-serve.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For 
more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
  + CategoryInfo     : SecurityError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
  + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

Chính sách thực thi PowerShell được đặt mặc định là Hạn chế (Restricted). Bạn có thể thay đổi chính sách thực thi PowerShell bằng lệnh Set-ExecutionPolicy. Để thay đổi chính sách chạy tập lệnh từ bên ngoài thành RemoteSigned. Lưu ý: bạn cần mở powershell ở bằng quyền Administrator nhé, nhấn yes to all nếu bị hỏi

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Dưới đây là danh sách bốn chính sách thực hiện khác nhau trong PowerShell

 • Restricted - Không thể chạy tập lệnh nào.
 • AllSigned - Chỉ các tập lệnh được nhà xuất bản đáng tin cậy ký mới có thể chạy được.
 • RemoteSigned - Các tập lệnh tải xuống phải được ký bởi một nhà xuất bản đáng tin cậy.
 • Unrestricted - Tất cả các kịch bản Windows PowerShell đều có thể chạy được.

Bạn có thể lấy được thông tin về chính sách thực hiện được thiết lập hiện tại trong PowerShell.

get-executionpolicy

Bạn cũng có thể bỏ qua phần kiểm tra chính sách này bằng cách thêm -ExecutionPolicy ByPass khi chạy tập lệnh PowerShell.

powershell -ExecutionPolicy ByPass -File script.ps1

💠💠💠🔴💠💠💠

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Windows - Cách chạy file *.ps1 bị vô hiệu
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook