algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Ubuntu - Cách làm autoclick sau mỗi 5 giây đơn giản


Cài xdotool

sudo apt-get install xdotool

Gõ lệnh sau để lấy vị trí chuột, trước khi ấn enter hay đưa chuột tới vị trí click

xdotool getmouselocation

Tạo 1 file bash ví dụ autoclick.sh

touch autoclick.sh

Sửa file autoclick.sh bằng editor hay terminal cũng được (nano autoclick.sh)

#!/bin/bash
while [ 1 ]; do
  xdotool mousemove XXX YYY click 1 &
  sleep 5
done

Với XXX YYY là kết quả ở lệnh chạy lấy mouse location ở trên.

Chạy script bằng: bash autoclick.sh

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Ubuntu - Cách làm autoclick sau mỗi 5 giây đơn giản
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook