algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Thông số cấu hình smtp Gmail


Default Gmail SMTP Settings

  • Gmail SMTP server address: smtp.gmail.com
  • Gmail SMTP username: [email protected]
  • Gmail SMTP password: xxx
  • Gmail SMTP port (TLS): 587
  • Gmail SMTP port (SSL): 465
  • Gmail SMTP TLS/SSL required: yes

Trong Laravel .env sẽ ntn

MAIL_DRIVER="smtp"
MAIL_HOST="smtp.gmail.com"
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME="[email protected]"
MAIL_PASSWORD="xxx"
MAIL_ENCRYPTION=tls

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Thông số cấu hình smtp Gmail
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook