algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Thông số cấu hình mail Microsoft driver smtp


MAIL_DRIVER="smtp"
MAIL_HOST="smtp.office365.com"
MAIL_PORT="587"
MAIL_USERNAME="xxx"
MAIL_PASSWORD="xxx"
MAIL_ENCRYPTION="tls"
MAIL_FROM_ADDRESS="xxx"
MAIL_FROM_NAME="xxx"
MAIL_TO_ADDRESS="xxx"
MAIL_TO_NAME="xxx"

Save! Phần xxx thì tự điền

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Thông số cấu hình mail Microsoft driver smtp
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook