algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Tạo helpers function tùy biến trong Laravel 5


Ngoài các function helpersLaravel hỗ trợ ra, các bạn có thể tùy biến thêm các function cần thiết cho project của mình. Có nhiều cách để thực hiện, sau đây cho phép mình hướng dẫn 1 cách nhé.

Bạn tạo 1 files helpers function đặt ở đâu tùy ý, ví dụ đặt trong app/helpers.php

<?php

//app/helpers.php

function helloWorld()
{
  return 'Hello, World!';
}

Khai báo composer load file này khi chạy:

"autoload": {
  "classmap": [
    ...
  ],
  "psr-4": {
    "App\\": "app/"
  },
  "files": [
    "app/helpers.php" // <---- Thêm vào đây
  ]
},

Sau khi thêm vào composer.json file xong, chạy command sau:

composer dump-autoload

Kiểm tra file vendor\composer\autoload_files.php đã có dòng $baseDir . '/app/helpers.php', chưa? Nếu có là ok rồi đó.

Vậy là bây giờ ngoài view hay bất cứ đâu, các bạn có thể sử dụng helpers function được rồi đó.

<p>Gọi helper function: {{ helloWorld() }}</p>

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Tạo helpers function tùy biến trong Laravel 5
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook