algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Sửa lỗi Vue SPA website reload 404


Khi deploy 1 website dạng Vue Spa làm frontend chẳng hạn chungnguyen.xyz và call tới api ở api.chungnguyen.xyz

Trang frontend với vue router xử lý đường dẫn và bạn dùng mode history chứ k phải hash, khi truy cập lần đầu tiên thì ok nhưng nếu f5/reload trang sẽ bị nginx 404, cần cấu hình như sau

# Cấu hình mặc định ở https://flashvps.dev chẳng hạn
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

# Sửa lại thành
location / {
  try_files $uri $uri/ /index.html;
}

Restart nginx

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Sửa lỗi Vue SPA website reload 404
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook