algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Ra mắt Laravel 5.7.9

Ra mắt Laravel 5.7.9


Laravel 5.7.9 được phát hành vào 9/10/2018 với một số thay đổi và sửa lỗi, cùng với 401 exception view mới (hiện đã có 403, 404, 419, 429, 500 và 503 rồi nè), phương thức khẳng định (assertion) session mới, và một macroable PendingResourceRegistration.

assertSessionDoesntHaveErrors

Đầu tiên, một xác nhận mới trong lớp TestResponse được gọi là assertSessionDoesntHaveErrors() được sử dụng để đảm bảo rằng phiên không bao gồm lỗi cho một trường nhất định:

<?php

$response->assertSessionHasNoErrors([
  'presentation_label',
  'presentation_upload_deadline'
]);

Bạn cũng có thể sử dụng xác nhận assertSessionHasNoErrors() để xác minh rằng phiên không có bất kỳ lỗi nào.

401 exception view mới

Tiếp theo, một 401.blade.php mới cho các phản hồi (response) 401 không được cấp phép (phân quyền), và cập nhật một chút cho 403.blade.php đó là thay đổi văn bản từ "Không được phép" thành "Bị cấm".

macroable PendingResourceRegistration

Lớp PendingResourceRegistration bây giờ là macroable. Một ví dụ về định nghĩa và cách sử dụng có thể như sau:

<?php

// định nghĩa Macro
PendingResourceRegistration::macro('can', function(string $permission) {
  $this->middleware("can:{$permission}");
});

// Sử dụng macro
Route::resource('users', UsersController::class)->can('administerUsers');

Dưới đây là ghi chú phát hành đầy đủ cho v5.7.9 từ 5.7 changelog:

v5.7.9 (2018-10-09)

Thêm

 • Support custom user provider names in generator commands (#25681)
 • Added 401 Exception view (#26002)
 • Added Categorical imperative quote to Inspiring.php (#25968)
 • Mailable render method respects Mailable@locale property (#25990)
 • Added some meta data to the notification mails (477273c)
 • Added Macroable trait to PendingResourceRegistration (#25947)
 • Added assertSessionDoesntHaveErrors method to TestResponse.php (#25949, 3005706)
 • Enable passing options to custom presets (#25930)

Sửa

 • Fix missing illuminate/support dependency in illuminate/container (#25955)
 • Extend grammar (#25944)

Thay đổi

 • Improved PSR-11 implementation (#25870)
 • Changed the sentence of error 403 view from unauthorised to forbidden (#26002)
 • Revert email lang template changes (#25963)
 • Added model checking in assertViewHas (#26012)

Changed realization

 • Inline Arr::pluck() in data_get() (#25938)

From: Laravel-news

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Ra mắt Laravel 5.7.9
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook