algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

PHP dotenv 3.0 Released


PHP dotenv phiên bản 3.0 vừa được phát hành vào đầu năm 2019, với nhiều cải thiện đáng kể so với phiên bản 2 trước đó.

Xem thêm: Laravel Security: Ẩn thông tin quan trọng trong file .env bật debug mode

Dưới đây là một số thay đổi trong lần phát hành này:

Tính năng mới

 • Linh hoạt hơn về các phần của môi trường (#300)
 • Hỗ trợ multilines (#301)
  KEY="value 1
  value 2
  value 3
  "​
 • Không cắt tỉa các giá trị. Có nghĩa là bạn nhận được chính xác giá trị bạn nhập vào mà k có bất kỳ sự chỉnh sửa nào. (#302)
 • Chấp nhận khởi tạo là một danh sách thư mục đầu vào thay vì một như trước (#307)
  $dotenv = Dotenv\Dotenv::create([
    '/path/one',
    '/path/two'
  ]);​
 • Xác thực mạnh hơn các tên biến để tránh các lỗi im lặng hoặc các lỗi tối nghĩa (#311)

Chú ý khi nâng cấp

 • Đổi new Dotenv(...) thành Dotenv::create(...) (#300)
  $dotenv = Dotenv\Dotenv::create(__DIR__);
  $dotenv->load();​
 • Loader::load() trả về danh sách mảng dạng key - value, trước đây bạn sẽ nhận được dạng raw (#306)
  // trước
  [
    "KEY=VALUE",
    "SECRET=VALUE",
    ...
  ]
  
  // sau
  [
    [KEY] => VALUE
    [SECRET] => VALUE
  ]​
 • Như đã nói ở trên tính năng, phiên bản này không còn cắt xén value nữa, cho nên có thể sẽ phá hỏng code của bạn, nên chú ý khi nâng cấp (#302)

Khi nào Laravel sử dụng PHP Dotenv 3.x

Phiên bản Laravel 5.7 vẫn sẽ sử dụng PHP Dotenv 2.x, kể từ 5.8 sẽ bắt đầu dùng phiên bản 3.x.

----------------

Một lời cảm ơn đặc biệt đến Graham Campbell vì đã nỗ lực đóng góp trong phiên bản này và kết hợp v3 vào Laravel, cùng với những người khác đã đóng góp!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
PHP dotenv 3.0 Released
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook