algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

PHP 8.3 Woocommerce truy cập admin dashboard 504 bad gateway timeout


Vừa rồi khi hỗ trợ khách hàng có gặp 1 trường hợp là truy cập tất cả các trang trong admin đều ok  trong 1,2 giây chỉ có trang wp-admin/index.php là không thể vào được, sau 1 khoảng thời gian thì hiển thị 504 bad gateway timeout

sau khi xem nginx log, php-fpm log, wordpress log thì phát hiện

[08-Jun-2024 08:42:30 UTC] PHP Fatal error:  Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /wp-content/plugins/woocommerce/src/Admin/API/Reports/TimeInterval.php on line 339

Khắc phục

pecl install timezonedb

# chèn line bên dưới vào php.ini ở đường dẫn /etc/php/8.3/fpm/php.ini :
extension=timezonedb.so

# khởi động lại dịch vụ php-fpm83
systemctl restart php8.3-fpm.service

Đánh giá bài viết

Thích thì like
PHP 8.3 Woocommerce truy cập admin dashboard 504 bad gateway timeout
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook