algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Optimize Global PHP FPM


Optimize Global PHP FPM

Ae dùng vps hay thắc mắc là vì sao php-fpm process nó lại ngậm ram với cpu nhiều như thế thì đây là 1 chút cấu hình e đang áp dụng cho FlashVPS Panel 🇻🇳 giúp cho PHP-FPM duy trì sự ổn định và tự động khởi động lại.
ae mở file /etc/php/8.2/fpm/php-fpm.conf thay 8.2 thành phiên bản ae đang dùng, tiến hành sửa:
  1. emergency_restart_threshold (ngưỡng khởi động lại khẩn cấp - sửa thành 10): Đây là số lượng lỗi xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể mà nếu vượt qua ngưỡng này, PHP-FPM sẽ khởi động lại tất cả các worker processes một cách tự động.
    Với cấu hình trên, nếu có 10 lỗi xảy ra trong khoảng thời gian cấu hình, PHP-FPM sẽ thực hiện một khởi động lại tự động.
  2. emergency_restart_interval (khoảng thời gian giữa các lần khởi động lại khẩn cấp - sửa thành 1m): Đây là khoảng thời gian mà PHP-FPM sẽ chờ giữa các lần kiểm tra ngưỡng lỗi và quyết định xem có cần khởi động lại hay không.
    Với cấu hình trên, nếu số lượng lỗi vượt quá ngưỡng (emergency_restart_threshold) trong khoảng một phút (1m), PHP-FPM sẽ khởi động lại.
  3. process_control_timeout (thời gian kiểm soát quá trình - sửa thành 10s): Đây là thời gian mà một worker process được phép sống sau khi bị tạm dừng (paused) hoặc bị đánh dấu để khởi động lại.
    Với cấu hình trên, mỗi worker process sẽ được kiểm soát trong vòng 10 giây sau khi bị tạm dừng hoặc đánh dấu để khởi động lại.
Đây là command để ae copy-paste cho lẹ
# PHP FPM Global Configuration
sudo sed -i "s/;emergency_restart_threshold = .*/emergency_restart_threshold = 10/" /etc/php/8.2/fpm/php-fpm.conf
sudo sed -i "s/;emergency_restart_interval = .*/emergency_restart_interval = 1m/" /etc/php/8.2/fpm/php-fpm.conf
sudo sed -i "s/;process_control_timeout = .*/process_control_timeout = 10s/" /etc/php/8.2/fpm/php-fpm.conf

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Optimize Global PHP FPM
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook