algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Nginx khởi động bị lỗi: 80 failed (97: Address family not supported by protocol)


Do ip v6 máy chủ không hỗ trợ, bạn vào nginx config kiểm tra chỗ nào có [::]:80 thì comment hết lại

server {
  listen    80 default_server;
  # comment dòng phía dưới lại
  # listen    [::]:80 default_server;
  server_name _;
  root     /usr/share/nginx/html;
}

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Nginx khởi động bị lỗi: 80 failed (97: Address family not supported by protocol)
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook