algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Một số cấu hình quan trọng của Redis


Địa chỉ của tệp cấu hình Redis thường được đặt tại /etc/redis/redis.conf trên các hệ điều hành Linux. 
Redis có nhiều cấu hình quan trọng mà bạn có thể điều chỉnh trong tệp cấu hình (thường là redis.conf) hoặc thông qua các lệnh runtime. Dưới đây là một số cấu hình quan trọng:

 1. bind: Xác định địa chỉ IP mà Redis sẽ lắng nghe. Mặc định, Redis lắng nghe trên tất cả các địa chỉ IP trên máy chủ.

  bind 127.0.0.1
  
 2. port: Cổng mà Redis sẽ lắng nghe. Mặc định là 6379.

  port 6379
  
 3. timeout: Thời gian (giây) mà một kết nối Redis có thể không hoạt động trước khi bị đóng.

  timeout 300
  
 4. requirepass: Mật khẩu yêu cầu cho kết nối.

  requirepass yourpassword
  
 5. maxclients: Số lượng tối đa các kết nối được phép đồng thời.

  maxclients 10000
  
 6. logfile: Tên tệp nhật ký và đường dẫn đến nó.

  logfile "/var/log/redis/redis-server.log"
  
 7. databases: Số lượng cơ sở dữ liệu được hỗ trợ.

  databases 16
  
 8. maxmemory: Giới hạn bộ nhớ tối đa mà Redis có thể sử dụng.

  maxmemory 2GB
  
 9. appendonly: Kích hoạt chế độ ghi lại các thay đổi vào tệp Append-only.

  appendonly yes
  
 10. save: Xác định cách thức và tần suất sao lưu dữ liệu.

  save 900 1
  save 300 10
  save 60 10000
  
 11. rdbcompression: Bật hoặc tắt nén RDB snapshots.

  rdbcompression yes
  
 12. aof-rewrite-incremental-fsync: Tùy chọn có nên thực hiện fsync sau mỗi ghi để tăng tính an toàn.

  aof-rewrite-incremental-fsync yes
  

Các cấu hình này là chỉ một phần nhỏ của tất cả các tùy chọn cấu hình mà Redis hỗ trợ. Bạn nên tham khảo tài liệu chính thức của Redis để biết thêm chi tiết và cấu hình khác.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Một số cấu hình quan trọng của Redis
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook