algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Lỗi Laravel: Call to undefined method Illuminate\Session\Store::set()


Đây là bug mình gặp trên Laravel 5.4, nguyên nhân là do cài package laravel/socialite Laravel cập nhật lên phiên bản 5.4 xảy ra lỗi.

Đây là bug mình gặp trên Laravel 5.4, nguyên nhân là do cài package laravel/socialite Laravel cập nhật lên phiên bản 5.4 nên xảy ra lỗi.

Sửa lỗi

Trong file composer.json sửa "laravel/socialite": "^2.0" thành "laravel/socialite": "^3.0"

Sau đó chạy composer update

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Lỗi Laravel: Call to undefined method Illuminate\Session\Store::set()
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook