algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel tạo nhiều trang lỗi 404 tùy chỉnh (custom multi 404 errors page) 😍

Laravel tạo nhiều trang lỗi 404 tùy chỉnh (custom multi 404 errors page) 😍


Trong Laravel mặc định url không được tìm thấy sẽ hiển thị lỗi trang 404. File blade view mặc định được gọi resources\views\errors\404.blade.php.

Tuy nhiên trong nhu cầu thực tế có trường hợp như thế này: bạn muốn trang admin hiển thị 1 trang lỗi khác và trang dành cho user hiển thị một trang lỗi khác. Ta làm như sau nhé:

Trong file: app\Exceptions\Handler.php phương thức render() ta sửa như sau:

public function render($request, Exception $exception)
{
  // xuất hiện lỗi 404
  if ($exception instanceof \Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException) {
    // bị lỗi ở admin
    if ($request->is('admin/*')) {
      return view('admin.404');
    }
    return view('user.404');
  }
  return parent::render($request, $exception);
}

$request chính là đối tượng của Request cho nên bạn có thể thoải mái dùng các cách khác nhau để phân biệt nhé. Xem thêm tài liệu về $request tại đây: https://laravel.com/docs/5.6/requests .

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel tạo nhiều trang lỗi 404 tùy chỉnh (custom multi 404 errors page) 😍
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook