algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Nginx loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO

Laravel Nginx loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO


Vấn đề

Nếu web site của bạn đang chạy Laravel trên VPS thì các bạn biết Laravel điều hướng toàn bộ request ở file public/index.php như vậy trên thực tế website sẽ có index.php trong URL. Ví dụ:

Điều này cũng chẳng có gì quan trọng, nếu như Google không lập chỉ mục phiên bản index.php  những URL này lại, và tất nhiên ảnh hưởng đến SEO website

Giải quyết

Trong block server của file .conf (/etc/nginx/conf.d/chungnguyen.xyz.conf vps của Chung Nguyễn Blog) thêm đoạn config sau vào.

server {
  # Nginx conf ...

  rewrite ^/index.php/(.*) /$1 permanent;
  if ($request_uri ~* "^(.*/)index\.php$") {
    return 301 $1;
  }


  # Nginx conf ...

}

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Nginx loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO
5/5 1 votes

Bình luận

Võ Tiến Dũng avatar
Võ Tiến Dũng
Ad cho em xin hỏi 
Vấn đề là web em khi gỏ lên url: https://www.example.com nó không redirect sang  https://example.com
trong khi đó www.example.com thì lại redirect được sang  https://example.com
phần cấu hình nginx như bên dưới:

server {
  if ($host = www.example.net) {
    return 301 https://$server_name$request_uri;
  } # managed by Certbot

  if ($host = example.net) {
return 301 https://$server_name$request_uri; } # managed by Certbot listen 80; listen [::]:80; server_name example.net www.example.net;
return 404; # managed by Certbot }
Em cảm ơn Ad!
Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn
em đừng xài if, tạo một block server mới như thế này nè

# redirect www và non-www sang https
server {
    listen 80;
    server_name www.chungnguyen.xyz chungnguyen.xyz;
    rewrite ^(.*) https://chungnguyen.xyz$1 permanent;
} # redirect http-www sang https
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name www.chungnguyen.xyz;
    rewrite ^(.*) https://chungnguyen.xyz$1 permanent;
    # SSL
    include /ssl.conf;
}
Em tham khảo thử nha
Võ Tiến Dũng avatar
Võ Tiến Dũng
Haha, cảm ơn bác Chung nhiều nhé. Em làm theo chạy được rồi
Hiển thị bình luận Facebook