algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel gửi email smtp từ Yahoo Mail 📧

Laravel gửi email smtp từ Yahoo Mail 📧


Hôm nay Chung sẽ hướng dẫn mọi người cấu hình gửi mail smtp từ Yahoo trong Laravel nhé:

Cho phép đăng nhập từ ứng dụng kém bảo mật trên yahoo

https://login.yahoo.com/account/security 

Cho phép đăng nhập từ ứng dụng kém bảo mật trên yahoo
Bật lên mới gửi mail được nha

Cấu hình .env

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mail.yahoo.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME="chungnguyenblog@yahoo.com"
MAIL_PASSWORD="***********"
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS="chungnguyenblog@yahoo.com"

Test gửi mail

Route::get('test', function() {
  \Mail::raw('plain text message', function ($message) {
    $message->to('admin@chungnguyen.xyz', 'Chung Nguyen Blog');
    $message->subject('Subject');
  });
});

Done nhé! Khi cấu hình các bạn chú ý MAIL_USERNAME và MAIL_FROM_ADDRESS phải giống nhau nhé không là ❌đấy.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel gửi email smtp từ Yahoo Mail 📧
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook