algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel: bạn đã biết sử dụng __invoke trong Controller

Laravel: bạn đã biết sử dụng __invoke trong Controller


Đây là một tip nhỏ trong Laravel có thể bạn chưa biết 😆

Nếu trong Controller của bạn chỉ có một phương thức và nó được dùng chỉ để xử lý cho một route, và nếu bạn khó nghĩ quá trong cách đặt tên thì bạn có thể nghĩ đến cách dùng phương thức __invoke.

// trong route
Route::get('/foo', 'FooController');

// trong controller
class FooController extends Controller
{
    public function __invoke()
   {
       return view('foo.show');
   }
}

Bạn có thể coi thêm magic phương thức __invoke tại đây nhé: http://php.net/manual/en/language.oop5.magic.php#object.invoke

Bonus tấm hình

👻👻👻 🤖 👻👻👻

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel: bạn đã biết sử dụng __invoke trong Controller
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook