algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel 5.8: String và Array Helpers không được dùng nữa!

Laravel 5.8: String và Array Helpers không được dùng nữa!


Trong phiên bản phát hành Laravel 5.8 sắp tới của Laravel, global String và Array Helpers không được dùng nữa. Các chức năng của trình trợ giúp sẽ bị xóa trong Laravel 5.9. Bạn có thể thấy danh sách đầy đủ ở đây (PR #26898).

Các helpers vẫn còn khả dụng ở phiên bản Laravel 5.8. Tuy nhiên bạn phải sử dụng trực tiếp từ class \Illuminate\Support\Str\Illuminate\Support\Arr thay vì dùng helpers method

// Không còn được dùng nữa
array_add($array, $key, $value);

// Sử dụng trực tiếp
use Illuminate\Support\Arr;
...

Arr::add($array, $key, $value);

Nếu bạn vẫn thích sử dụng những helpers function này, Taylor Otwell đã đề nghị trong pull request rằng những helpers function này sẽ được đóng gói trong một cái gì đó giống như gói laravel/helpers cho phép mọi người đưa vào dự án nhanh chóng.

Nếu bạn cập nhật lên Laravel 5.8 thì các helpers function này hoàn toàn k ảnh hưởng gì đến dự án hiện tại, bạn sẽ nhận được cảnh báo từ IDE/Editor dạng "Str::endsWith() should be used directly instead. Will be removed in Laravel 5.9.", và đến Laravel 5.9 bạn sẽ phải thay thế hoàn toàn array_*str_* thành Arr::*Str::* nhé!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel 5.8: String và Array Helpers không được dùng nữa!
5/5 1 votes

Bình luận

Ahihi avatar
Ahihi
<script>alert('ahihi')</script>
<script>alert('namdaik')</script> avatar
<script>alert('namdaik')</script>
<script>alert('xss')</script>
Hiển thị bình luận Facebook