algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel 5.7: Bổ sung phương thức mới cho tùy chỉnh phân trang

Laravel 5.7: Bổ sung phương thức mới cho tùy chỉnh phân trang


Kể từ phiên bản Laravel 5.7 này, Laravel bổ sung thêm phương thức mới hỗ trợ cho việc phân trang trở nên dễ dàng tùy chỉnh hơn trước. Cụ thể ở phiên bản Laravel 5.6 trở về trước Laravel mặc định tại trang đang được active bên cạnh sẽ có 3 liên kết

laravel 5.6 eachside 3 link
Mặc định 3 link bên cạnh link active

 

Phiên bản Laravel 5.7 trở đi, bạn có thể thoải mái tùy biến số lượng theo ý muốn bằng cách như sau. Giả sử mình tăng lên 5.

// trong controller
public function index()
{
    // phân trang users
    $users = \App\User::paginate(10);
    return view('home', compact('users'));
}

// ngoài blade view
{{ $users->onEachSide(5)->links() }}
Laravel 5.7: Bổ sung phương thức mới cho tùy chỉnh phân trang
Kết quả

 

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel 5.7: Bổ sung phương thức mới cho tùy chỉnh phân trang
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook