algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn update code lên hosting khi cài package mới trong Laraevl 5.4


Hôm nay mình bày cho các bạn cách upload code mới lên hosting trong Laravel tại vì mình thấy các bạn mới dùng hay loay hoay khoản này. Có bạn có upload lại nguyên cả bộ sources như vậy rất mất thời gian và lãng phí công sức lắm ạ 😥😰

Khi cài package mới từ composer thì có các file và folder sau cần phải upload lên hosting:

1. root_project\config\app.php

các package hay yêu cầu thêm các provider hoặc aliases nên nếu k thêm gì có thể bỏ qua.

2. root_project\bootstrap\cache\services.php

3. File sinh ra từ publish command

Khi chạy command php artisan vendor:publish sẽ sinh ra các file ở các nơi sau:

  • Config file: root_project/config
  • Views file: root_project/resources/views/vendor/________tên package ________
  • Lang file: root_project/resources/lang/vendor/________tên package ________
  • Assets file: root_project/public/packages/________tên package ________
  • ...

4. 2 file: root_project\composer.json và root_project\composer.lock

5. Package vừa down về từ composer

Ví dụ: root_project/vendor/artesaos

Trong quá trình cài package composer có thể update các package khác các bạn xem trong command có ghi lại, và upload các mục đó theo luôn nhé.

6. Thư mục composer

Đường dẫn: root_project/vendor/composer (upload cả thư mục này lên)

7. File Autoload

Đường dẫn: root_project/vendor/autoload.php

Chúc các bạn thành công! 😍😍

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn update code lên hosting khi cài package mới trong Laraevl 5.4
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook