algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

HTML/Form Class not found error trong Laravel 5


Kể từ khi Laravel nâng cấp lên phiên bản 5.0. Laravel đã quyết định loại bỏ package HTML/Form ra khỏi core của mình, nhưng vẫn tiếp tục bảo trì và cung cấp cho người dùng cài đặt nếu cần.

Chạy command prompt và run command:

composer require laravelcollective/html

Tiếp theo, thêm mới provider vào mảng providers trong config/app.php:

'providers' => [
  // ...
  Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
  // ...
 ],

Cuối cùng, thêm 2 class aliases vào mảng aliases trong file config/app.php:

'aliases' => [
  // ...
   'Form' => Collective\Html\FormFacade::class,
   'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,
  // ...
 ],

Xem thông tin đầy đủ tại trang chủ: https://laravelcollective.com/docs/5.3/html

Đánh giá bài viết

Thích thì like
HTML/Form Class not found error trong Laravel 5
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook