algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hãy sử dụng .gitignore global


Nếu bạn là Developer và đang sử git cho mọi dự án của mình thì có lẽ các bạn sẽ nhận ra một điều là khi tạo một dự án mới các bạn sẽ phải khai báo các file/folder không cần upload lên serve trong file .gitignore.

Nếu các file & folder này không nằm trong project của bạn mà tự động sinh từ máy của bạn hay phần mềm bạn đang dùng, ví dụ bạn xài MacOS thì hay có file .DS_STORE, Thumbs.db, ... sinh ra, nếu bạn code bằng PhpStorm hẳn là sẽ có thư mục .idea trong project của bạn, thì lúc này mình nghĩ bạn nên dùng .gitignore global được rồi đó.

Lưu ý chút là cái này chỉ thích hợp khi làm 1 mình, project cá nhân. Làm nhóm thì các bạn nên copy .gitignore từ global vào trong project nhé.

Để sử dụng .gitignore global bạn cần mở terminal lên và gõ lệnh sau:

Dành cho macOS, linux, windows dùng git bash

git config --global core.excludesfile '~/.gitignore'

Dành cho windows dùng cmd, powershell

git config --global core.excludesfile "%USERPROFILE%\.gitignore"

và sửa file .gitignore vừa sinh ra (trên windows file này thông thường sẽ nằm ở C:/users/{myusername}/.gitignore nhé) và lưu lại hẳn là bạn sẽ không phiền cho các dự án sau này. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết cấu hình như thế nào sao bạn không thử tham khảo file .gitignore dưới đây

# Mac OS X hidden files
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
Thumbs.db

# Vim swap files
.*.sw?

# PhpStorm
.idea

# vs code
.vscode

# Sublime Text
*.sublime-project

# Node
node_modules
npm-debug.log
yarn-error.log
.phpunit-watcher-cache.php

From: murze.be

🐌🦋🐛🐜🐝🐞🦗🕷️🦂

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hãy sử dụng .gitignore global
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook