algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hàm json_validate () mới trong PHP 8.3


Cho đến hiện tại bạn muốn kiểm tra 1 string có phải là json hợp lệ hay không bạn thường dùng json_decode()

$json = '{"name": "John Doe"}';
$data = json_decode($json);

if (json_last_error() === JSON_ERROR_NONE) {
    // Valid JSON
} else {
    // Invalid JSON
}

Nhìn vào đoạn code trên bạn sẽ thấy để check đoạn $json trên hợp lệ hay không ta phải decode json string gọi json_last_error() và kiểm tra với JSON_ERROR_NONE để biết có hợp lệ hay không.

Nhưng bạn thấy, đây không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.

Và đó là lý do tại sao PHP 8.3 sẽ giới thiệu một hàm json_validate() mới có thể được sử dụng để xác thực một chuỗi JSON. Vì vậy, chúng ta có thể làm như thế này.

$json = '{"name": "John Doe"}';
$valid = json_validate($json);

if ($valid) {
    // Valid JSON
} else {
    // Invalid JSON
}

Vậy là xong! Hàm json_validate() trả về true nếu chuỗi JSON hợp lệ và false nếu nó không hợp lệ. Không cần dựa vào hàm json_last_error() nữa. Hàm này dễ đọc, đơn giản và dễ sử dụng hơn rất nhiều.

Không chỉ khác json_decode mỗi cách trình bày, hàm này còn giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống đáng kể khi  sử dụng json_decode để phân tích cú pháp chuỗi, sử dụng bộ nhớ ergo và tiến trình xử lý.

json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0): bool

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hàm json_validate () mới trong PHP 8.3
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook