algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Fix Google Custom Search Engine (CSE) xung đột css với bootstrap


Trang web bạn tích hợp Google Custom Search Engine (CSE) và bootstrap CSS vào web site thì sẽ bị lỗi xung đột css làm cho hộp tìm kiếm của Google Custom Search Engine (CSE) hiển thị k đúng.

Bạn thêm đoạn css này vào:

.gsc-control-cse .gsc-table-result {
  font-family : inherit;
}

.gsc-control-cse .gsc-input-box {
  height : inherit;
}

input.gsc-input,
.gsc-input-box,
.gsc-input-box-hover,
.gsc-input-box-focus,
.gsc-search-button,
input.gsc-search-button-v2 {
  box-sizing : content-box;
  line-height : normal;
  margin-top : 0px;
}

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Fix Google Custom Search Engine (CSE) xung đột css với bootstrap
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook