algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Excel VBA remove line break in string


Mình làm Excel VBA có gặp 1 case đó là dùng thư viện build json string để gửi http request lên server mà đoạn string này nó dài quá dài đi, thành ra có vài chỗ có line break cần phải loại bỏ, đoạn code dưới đây có thể giúp bạn

Replace(Replace(DayLaStringBiLineBreak, Chr(10), ""), Chr(13), "")

💥💥💥💥💥

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Excel VBA remove line break in string
1/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook