algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Đo lường độ trễ Latency với IOPing (Ioping Latency)


Chúng ta tiến hành kiểm tra hiệu suất ổ cứng thông qua việc kiểm tra độ trễ Latency của từng request độc lập bằng công cụ IOPing. Cài đặt:

apt-get install -y ioping

ioping -c 10 .

Con số này càng thấp càng tốt, dưới 1ms (1000 µs) là ok

4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=1 time=90.1 us (warmup)
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=2 time=270.7 us
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=3 time=309.8 us
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=4 time=281.7 us
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=5 time=348.8 us
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=6 time=229.7 us
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=7 time=221.5 us (fast)
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=8 time=197.6 us (fast)
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=9 time=216.2 us
4 KiB <<< . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB): request=10 time=206.0 us

--- . (ext4 /dev/sda3 95.9 GiB) ioping statistics ---
9 requests completed in 2.28 ms, 36 KiB read, 3.94 k iops, 15.4 MiB/s
generated 10 requests in 9.00 s, 40 KiB, 1 iops, 4.44 KiB/s
min/avg/max/mdev = 197.6 us / 253.6 us / 348.8 us / 49.1 us

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Đo lường độ trễ Latency với IOPing (Ioping Latency)
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook