algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.7.18

Cập nhật Laravel 5.7.18


Thêm mới

 • Thêm message cho starts_with validation rule (#26822)
 • Thêm phương thức Facade::resolved() để đăng ký pending callback sẽ thực thi cho đến khi service khả dụng. (#26824)
  Trong Laravel, mặc định các service provider có namespace Illuminate sẽ được load trước so với các package discovery, tuy nhiên ví dụ nếu developer ghi đè Illuminate\Auth\AuthServiceProvider và thay thế bởi laravel/passport bằng cách sử dụng Auth::extend() sẽ gặp phải lỗi
  Unresolvable dependency resolving [Parameter #0 [ <required> $app ]] in class Illuminate\Support\Manager​
  Điều này có thể tránh được nếu package discovery chờ đợi cho đến khi Request Service được giải quyết trước khi thử làm bất cứ điều gì:

  Trước

    /**
     * Register the token guard.
     *
     * @return void
     */
    protected function registerGuard()
    {
      Auth::extend('passport', function ($app, $name, array $config) {
        return tap($this->makeGuard($config), function ($guard) {
          $this->app->refresh('request', $guard, 'setRequest');
        });
      });
    }​

  Sau

    /**
     * Register the token guard.
     *
     * @return void
     */
    protected function registerGuard()
    {
      Auth::resolved(function ($auth) {
        $auth->extend('passport', function ($app, $name, array $config) {
          return tap($this->makeGuard($config), function ($guard) {
            $this->app->refresh('request', $guard, 'setRequest');
          });
        });
      });
    }​
 • Thêm một biến mới trong .env có key là: APP_CONFIG_CACHE để điều khiển cache config path. Mặc định cache config path trong Laravel được set cứng ở bootstrap/cache/config.php (578bc83)

Thay đổi

 • Thay đổi TransportManager::createMailDriver (#26846)

Sửa

 • Đã sửa lỗi sử dụng illuminate/mail bên ngoài Laravel với driver log (#26842)
 • Fixed some bugs for app()->call() (#26852)
 • Liên quan đến PHP 7.3 là hàng đợi Mail sẽ bị gặp lỗi, một số thảo luận chỉ ra rằng dùng PHP Redis thay cho predis driver, nguyên nhân chính có liên quan đến Opcache, và @Taylor Otwell đã filled bug cho phía PHP. incorrect variable values when Opcache enabled in PHP v 7.3.0(36d3436)

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.7.18
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook