algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.7.17

Cập nhật Laravel 5.7.17


Thêm

  • Thêm khả năng chèn trực tiếp từ truy vấn phụ ở cấp SQL, mà không tải dữ liệu vào bộ nhớ bằng phương thức Database\Query\Builder::insertUsing (#267328216b46)
  • Bổ sung phương thức Database\Query\Builder::havingBetween (#26758
  • Thêm text Packets out of order. Expected cho DetectsLostConnections trait (#26760)
  • Thêm tùy chọn NOT VALID để bỏ qua validation khi thêm postgres foreign keys (#26775)

Sửa

  • Sửa lỗi khi upload một file rỗng (tạo bởi lệnh touch trong linux) mà dùng phương thức store sẽ bị lỗi (#26809)
  • Sửa lại một chút về hidden commands (#26781)

Bạn có thể xem sự thay đổi v5.7.17 so với v5.7.16

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.7.17
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook