algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cài đặt Laravel

Cài đặt Laravel


Yêu cầu Server

Laravel framework có một vài yêu cầu về hệ thống. Hiển nhiên là các yêu cầu này đã được đầy đủ trong Laravel Homestead, vì thế Laravel rất khuyến khích các bạn sử dụng Homestead cho môi trường phát triển. Tuy nhiên với những bạn không rành cấu hình phức tạp có thể dùng web server phổ biến trên localhost là XAMPP. Cài đặt localhost trên máy tính với XAMPP, xem bài Cài đặt localhost trên máy tính với XAMPP để tham khảo.

Nếu bạn không sử dụng Homestead, bạn cần đảm bảo server đáp ứng các yêu cầu sau:

  • PHP >= 7.1.3 (Laravel 5.6)
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension

Cài đặt Laravel

Laravel tận dụng Composer để quản lý các dependencies. Vì thế, trước khi sử dụng Laravel, hãy chắc chắn là bạn đã cài Composer trên máy. Tham khảo bài viết: Composer - Công cụ tuyệt vời dành cho PHP .

Cách 1: Sử dụng Laravel Installer

Đầu tiên, download tool cài đặt Laravel installer sử dụng Composer, chúng ta mở terminal lên (Windows là PowerShell) và chạy lên sau

composer global require "laravel/installer"

Laravel Installer

Changed current directory to C:/Users/nguye/AppData/Roaming/Composer
Using version ^2.0 for laravel/installer
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Installing laravel/installer (v2.0.1): Loading from cache
Writing lock file
Generating autoload files

Sau khi cài đặt, sử dụng câu lệnh laravel new để cài đặt một project Laravel trong thư mục bạn muốn (D:\xampp\htdocs chẳng hạn). Ví dụ, laravel new blog sẽ tạo một thư mục tên là blog và có chứa toàn bộ mã nguồn đầy đủ của Laravel cùng với tất cả các dependencies cần thiết. Phương pháp này thực hiện cài đặt  rất nhanh

cd D:\xampp\htdocs
laravel new blog

Cách 2: Sử dụng Composer Create-Project

Một cách khác, bạn có thể sử dụng Composer create-project trên terminal:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Cách 3: Cài đặt thủ công

Bạn clone project laravel trên github tại địa chỉ https://github.com/laravel/laravel sau đó tại thư mục gốc của project chạy lệnh terminal sau:

composer install

Local Development Server - Cấu hình môi trường phát triển

Để chạy được website bạn chắc chắn mình đã cài đặt php hoặc web server như XAMPP, WAMP, ...

Chạy project bằng php: php artisan serve

Mở trình duyệt web nhập địa chỉ: http://localhost:8000, nếu muốn chạy port khác bạn có thể chạy lệnh: php artisan serve --port=81 .

Nếu máy tính bạn cài đặt xampp làm web server thì bạn có thể tham khảo bài viết Cấu hình virtual domain (tên miền ảo) trong XAMPP

Cấu hình laravel

Quyền hạn thư mục

Bạn phải chắc chắn rằng 2 thư mục storage và bootstrap/cache phải có quyền ghi bởi web server (nginx, apache,...) nếu không là Laravel sẽ không chạy được. Trên windows thông thường k cần phải cấu hình gì, còn trên linux, macOS chạy lệnh sau:

# Chỉ định nginx sở hữu website, nếu đang ở trên vps linux
chown -R nginx:nginx /home/chungnguyenblog
# Thiết lập quyền ghi cho thư mục
chmod -R 777 storage/ bootstrap/cache/

Nếu bạn dùng hosting không chạy được lệnh thông qua ssh thì bạn hãy dùng các ftp client như File Zilla ⇒ Click chuột phải vào folder ⇒ File Permissions... ⇒ Numberic Value 777 ⇒ Check vào ô Recurse into subdirectories ⇒ OK ⇒ Xong.

Application Key

Nếu bạn cài laravel theo cách 1 và cách 2 như ở trên thì Application Key mặc định được tạo, nếu làm thủ công bạn phải đổi tên hoặc copy file .env.example thành .env, sau đó chạy lệnh terminal sau:

php artisan key:generate

Nếu application key không được thiết lập, các user sessions và các dữ liệu mã hoá khác sẽ không được bảo mật an toàn!. Và project sẽ báo lỗi không chạy được.

Quyền hạn thư mục và Application Key không được cấu hình đầy đủ thì 99% project sẽ báo lỗi khi đưa lên vps - hosting và khiến những bạn newbie rất bối rối không biết cách xử lý.

Tổng kết

Trên đây chungnguyenblog giới thiệu cho bạn cách để start 1 website laravel đơn giản, nhanh, hiệu quả =))

Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình cài đặt, hãy để lại comment dưới đây nhé!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cài đặt Laravel
5/5 1 votes

Bình luận

Nhân Hữu avatar
Nhân Hữu

thanks bác nha

Hiển thị bình luận Facebook