algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cài đặt Git 2.x trên CentOS 7

Cài đặt Git 2.x trên CentOS 7


Nếu cài git mặc định từ yum thì version hiện tại là 1.8.x

git --version
git version 1.8.3.1

Gỡ git cũ

sudo yum remove git*

Add End point CentOS 7 repo

sudo yum -y install https://packages.endpoint.com/rhel/7/os/x86_64/endpoint-repo-1.7-1.x86_64.rpm

Cài lại git

sudo yum install git -y
git --version
git version 2.24.1

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cài đặt Git 2.x trên CentOS 7
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook