algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cách đặt git phân biệt chữ hoa chữ thường


Vấn đề

Khi sử dụng Git, chúng ta đổi tên tệp từ a.txt thành A.txt, nhưng check git change thì không có gì thay đổi

Trong tài liệu chính thức của git, nếu core.ignorecase là true, thì trường hợp nói trên không được phân biệt.

If true, this option enables various workarounds to enable Git to work better on filesystems that are not case sensitive, like FAT. For example, if a directory listing finds "makefile" when Git expects "Makefile", Git will assume it is really the same file, and continue to remember it as "Makefile".

The default is false, except git-clone[1] or git-init[1] will probe and set core.ignoreCase true if appropriate when the repository is created.

Giải quyết

Do đó, đặt nó thành false bằng lệnh sau sẽ giải quyết được vấn đề đó.

git config --global core.ignorecase false

// Nếu chưa có hiệu lực ở project hiện tại có thể nó đã bị ghi đè ở local
git config --local core.ignorecase false

Ngoài ra, nếu bạn chỉ thay đổi các chữ cái thường thành chữ hoa, ngay cả khi thư mục hoặc tệp bị xóa khỏi local repo, nó có thể vẫn còn trong remote repo như GitHub (và ngược lại).

Trong trường hợp như vậy, bạn có thể xóa nó khỏi remote repo bằng lệnh sau.

git rm -r filename

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cách đặt git phân biệt chữ hoa chữ thường
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook