algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Backup/restore database khi dùng dbngin


Chuyện là mình có dùng dbngin để làm trên local, lúc export ra dùng terminal gặp phải lỗi socket nên share đoạn script backup

#!/bin/bash
MYSQLDUMP="/Users/Shared/DBngin/mysql/8.0.27/bin/mysqldump"
MYSQL="/Users/Shared/DBngin/mysql/8.0.27/bin/mysql"
NAME="flashvps01"
touch ~/Downloads/"$NAME".sql
true >~/Downloads/"$NAME".sql
MYSQL_PWD="" $MYSQL -S /tmp/mysql_3306.sock -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;TRUNCATE TABLE \`flashvps\`.\`telescope_entries\`;"
MYSQL_PWD="" $MYSQL -S /tmp/mysql_3306.sock -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;TRUNCATE TABLE \`flashvps\`.\`telescope_entries_tags\`;"
MYSQL_PWD="" $MYSQL -S /tmp/mysql_3306.sock -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;TRUNCATE TABLE \`flashvps\`.\`telescope_monitoring\`;"
MYSQL_PWD="" $MYSQLDUMP -S /tmp/mysql_3306.sock --force --opt --user="root" flashvps >~/Downloads/"$NAME".sql

Restore

#!/bin/bash
MYSQL="/Users/Shared/DBngin/mysql/8.0.27/bin/mysql"
NAME="flashvps02"
MYSQL_PWD="" $MYSQL -u root -S /tmp/mysql_3306.sock flashvps <~/Downloads/"$NAME".sql

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Backup/restore database khi dùng dbngin
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook