algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

370 chữ kanji N3


List kanji N3, xem mình đã nhớ được đến đâu và còn chỗ nào chưa nhớ nhé! List kanji n3 bao gồm 370 chữ sau :

与 両 乗 予 争 互 亡 交 他 付 件 任 伝 似 位 余 例 供 便 係 信 倒 候 値 偉 側 偶 備 働 優 光 全 共 具 内 冷 処 列 初 判 利 到 制 刻 割 加 助 努 労 務 勝 勤 化 単 危 原 参 反 収 取 受 可 号 合 向 君 否 吸 吹 告 呼 命 和 商 喜 回 因 困 園 在 報 増 声 変 夢 太 夫 失 好 妻 娘 婚 婦 存 宅 守 完 官 定 実 客 害 容 宿 寄 富 寒 寝 察 対 局 居 差 市 師 席 常 平 幸 幾 座 庭 式 引 当 形 役 彼 徒 得 御 必 忘 忙 念 怒 怖 性 恐 恥 息 悲 情 想 愛 感 慣 成 戦 戻 所 才 打 払 投 折 抜 抱 押 招 指 捕 掛 探 支 放 政 敗 散 数 断 易 昔 昨 晩 景 晴 暗 暮 曲 更 最 望 期 未 末 束 杯 果 格 構 様 権 横 機 欠 次 欲 歯 歳 残 段 殺 民 求 決 治 法 泳 洗 活 流 浮 消 深 済 渡 港 満 演 点 然 煙 熱 犯 状 猫 王 現 球 産 由 申 留 番 疑 疲 痛 登 皆 盗 直 相 眠 石 破 確 示 礼 祖 神 福 科 程 種 積 突 窓 笑 等 箱 米 精 約 組 経 給 絵 絶 続 緒 罪 置 美 老 耳 職 育 背 能 腹 舞 船 良 若 苦 草 落 葉 薬 術 表 要 規 覚 観 解 記 訪 許 認 誤 説 調 談 論 識 警 議 負 財 貧 責 費 資 賛 越 路 身 辞 込 迎 返 迷 追 退 逃 途 速 連 進 遅 遊 過 達 違 遠 適 選 部 都 配 酒 閉 関 阪 降 限 除 険 陽 際 雑 難 雪 静 非 面 靴 頂 頭 頼 顔 願 類 飛 首 馬 髪 鳴

Đánh giá bài viết

Thích thì like
370 chữ kanji N3
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook