algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

33 khái niệm mà bất cứ JavaScript Developer nên biết


33 Concepts Every JS Developer Should Know
https://github.com/nguyentranchung/33-js-concepts

Giới thiệu

Repository này được tạo ra với mục đích giúp các nhà phát triển nắm vững các khái niệm trong JavaScript. Nó không phải là bắt buộc, nhưng là một hướng dẫn cho các nghiên cứu trong tương lai. Repo này được viết bởi Stephen Curtis và bạn có thể đọc nó ở đây.

Cộng đồng

Vui lòng gửi PR để thêm liên kết tới bản tóm tắt hoặc bài đánh giá của riêng bạn. Nếu bạn muốn dịch repo sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, hãy làm thoải mái nhé.

Tất cả bản dịch cho repo này sẽ được liệt kê bên dưới:


Mục lục

 1. Call Stack
 2. Primitive Types
 3. Value Types and Reference Types
 4. Implicit, Explicit, Nominal, Structuring and Duck Typing
 5. == vs === vs typeof
 6. Function Scope, Block Scope and Lexical Scope
 7. Expression vs Statement Biểu thức, câu lệnh.
 8. IIFE, Modules and Namespaces
 9. Message Queue and Event Loop
 10. setTimeout, setInterval and requestAnimationFrame
 11. JavaScript Engines Trình thông dịch mã Javascript
 12. Bitwise Operators, Type Arrays and Array Buffers
 13. DOM and Layout Trees
 14. Factories and Classes
 15. this, call, apply and bind
 16. new, Constructor, instanceof and Instances
 17. Prototype Inheritance and Prototype Chain
 18. Object.create and Object.assign
 19. map, reduce, filter
 20. Pure Functions, Side Effects and State Mutation
 21. Closures
 22. High Order Functions
 23. Recursion Đệ quy
 24. Collections and Generators
 25. Promises Đồng bộ Promises
 26. async/await Đồng độ async/await
 27. Data Structures Cấu trúc dữ liệu
 28. Expensive Operation and Big O Notation Hoạt động tốn kém và Ký hiệu O lớn
 29. Algorithms Thuật toán
 30. Inheritance, Polymorphism and Code Reuse Thừa kế, đa hình và tái sử dụng code
 31. Design Patterns Khuôn mẫu thiết kế
 32. Partial Applications, Currying, Compose and Pipe
 33. Clean Code Code sạch

1. Call Stack

Bài viết

Videos


2. Primitive Types

Bài viết

Videos


3. Value Types and Reference Types

Bài viết

Videos


4. Implicit, Explicit, Nominal, Structuring and Duck Typing

Bài viết

Videos


5. == vs === vs typeof

Bài viết

Videos


6. Function Scope, Block Scope and Lexical Scope

Bài viết

Videos


7. Expression vs Statement

Bài viết

Videos


8. IIFE, Modules and Namespaces

Bài viết

Videos


9. Message Queue and Event Loop

Bài viết

Videos


10. setTimeout, setInterval and requestAnimationFrame

Bài viết

Videos


11. JavaScript Engines

Bài viết

Videos


12. Bitwise Operators, Type Arrays and Array Buffers

Bài viết

Videos


13. DOM and Layout Trees

Bài viết

Videos


14. Factories and Classes

Bài viết

Videos


15. this, call, apply and bind

Bài viết

Videos


16. new, Constructor, instanceof and Instances

Bài viết


17. Prototype Inheritance and Prototype Chain

Bài viết

Videos


18. Object.create and Object.assign

Bài viết

Videos


19. map, reduce, filter

Bài viết

Videos


20. Pure Functions, Side Effects and State Mutation

Bài viết

Videos


21. Closures

Bài viết

Videos


22. High Order Functions

Bài viết

Videos


23. Recursion

Bài viết

Videos


24. Collections and Generators

Bài viết

Videos


25. Promises

Bài viết

Videos


26. async/await

Bài viết

Videos


27. Data Structures

Bài viết

Videos


28. Expensive Operation and Big O Notation

Bài viết

Videos


29. Algorithms

Bài viết


30. Inheritance, Polymorphism and Code Reuse

Bài viết

Videos


31. Design Patterns

Bài viết

Videos


32. Partial Applications, Currying, Compose and Pipe

Bài viết

Videos


33. Clean Code

Bài viết

Videos

Đánh giá bài viết

Thích thì like
33 khái niệm mà bất cứ JavaScript Developer nên biết
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook