algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel response json with UTF-8 charset


Trong laravel khi muốn response với Content-type là application/json thì nhưng ký tự sẽ bị mã hóa rất khó đọc như ví dụ dưới đây

return response()->json('もう、投稿でした。');

Và đây là kết quả:

"\u3082\u3046\u3001\u6295\u7a3f\u3067\u3057\u305f\u3002"

Thêm đoạn headers sau kết quả sẽ khác ngay:

return response()->json('もう、投稿でした。', 200, ['Content-type'=> 'application/json; charset=utf-8'], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

 

Laravel response json with UTF-8 charset

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel response json with UTF-8 charset
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook