algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Migration: Thêm nhiều cột vào sau một cột

Laravel Migration: Thêm nhiều cột vào sau một cột


Hiện tại để thêm nhiều cột vào sau một cột nào đó, ta thường làm như sau trong migration:

Schema::table('customers', function ($table) {
  $table->string('address_line1')->after('password');
  $table->string('address_line2')->after('address_line1');
  $table->string('city')->after('address_line2');
});

thực ra thì đoạn code ở trên không quá khó để viết, nhưng ta thấy có quá nhiều after và nối đuôi nhau nhìn cũng khá mệt mỏi =))

Ở phiên bản Laravel 8.27 đã thêm phương thức mới after vào Blueprint migration instance cho phép bạn thêm nhiều cột vào sau một cột đã có:

Schema::table('customers', function ($table) {
  $table->after('password', function ($table) {
    $table->string('address_line1');
    $table->string('address_line2');
    $table->string('city');
  });
});

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Migration: Thêm nhiều cột vào sau một cột
5/5 1 votes

Bình luận

HXD.vn avatar
HXD.vn
Naixừ
Hiển thị bình luận Facebook