algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[Dạy nhau học] 68+ videos học Python

[Dạy nhau học] 68+ videos học Python


Python Bài 0 - Giới thiệu Python

Python Bài 0 - Giới thiệu Python

Powershell Bài 1

Powershell Bài 1

Powershell Bài 2

Powershell Bài 2

Python Bài 1 - Chương trình đầu tiên

Python Bài 1 - Chương trình đầu tiên

Python Bài 2 - Comments

Python Bài 2 - Comments

Python Bài 2 - Comments - Ôn tập

Python Bài 2 - Comments - Ôn tập

Python Bài 3 - Số và toán

Python Bài 3 - Số và toán

Python Bài 3 - Số và toán - Ôn Tập

Python Bài 3 - Số và toán - Ôn Tập

Python Bài 4 - Biến và tên

Python Bài 4 - Biến và tên

Python Bài 4 - Biến và tên - Ôn tập

Python Bài 4 - Biến và tên - Ôn tập

Python Bài 5 - Tiếp tục Biến và tên

Python Bài 5 - Tiếp tục Biến và tên

Python Bài 5 - Tiếp tục biến và tên - Ôn tập

Python Bài 5 - Tiếp tục biến và tên - Ôn tập

Python Bài 6 - Strings and text

Python Bài 6 - Strings and text

Python Bài 6 - String and text - Ôn tập

Python Bài 6 - String and text - Ôn tập

Python Bài 7 - Tiếp tục print

Python Bài 7 - Tiếp tục print

Python Bài 7 - Tiếp tục print - Ôn tập

Python Bài 7 - Tiếp tục print - Ôn tập

Python Bài 8 - Printing, Printing

Python Bài 8 - Printing, Printing

Python Bài 8 - Printing, Printing - Ôn tập

Python Bài 8 - Printing, Printing - Ôn tập

Python Bài 9 - Printing, Printing, Printing

Python Bài 9 - Printing, Printing, Printing

Python Bài 9 - Printing, Printing, Printing - Ôn tập

Python Bài 9 - Printing, Printing, Printing - Ôn tập

Python Bài 10 - What was that?

Python Bài 10 - What was that?

Python Bài 10 - What was that? - Ôn tập

Python Bài 10 - What was that? - Ôn tập

Python Bài 11 - Nhập Dữ Liệu

Python Bài 11 - Nhập Dữ Liệu

Python Bài 11 - Nhập Dữ Liệu - Ôn tập

Python Bài 11 - Nhập Dữ Liệu - Ôn tập

Python Bài 12 - Prompt

Python Bài 12 - Prompt

Python Bài 12 - Prompt - Ôn tập

Python Bài 12 - Prompt - Ôn tập

Python Bài 13 - Tham số dòng lệnh

Python Bài 13 - Tham số dòng lệnh

Python Bài 13 - Tham số dòng lệnh - Ôn tập

Python Bài 13 - Tham số dòng lệnh - Ôn tập

Python Bài 14 - argv và raw_input

Python Bài 14 - argv và raw_input

Python Bài 14 - argv và raw_input - Ôn tập

Python Bài 14 - argv và raw_input - Ôn tập

Python Bài 15 - Đọc file

Python Bài 15 - Đọc file

Python Bài 15 - Đọc file - Ôn tập

Python Bài 15 - Đọc file - Ôn tập

Python Bài 16 - Đọc và ghi file

Python Bài 16 - Đọc và ghi file

Python Bài 16 - Đọc và ghi file - Ôn tập

Python Bài 16 - Đọc và ghi file - Ôn tập

Python Bài 17 - Tiếp tục về files

Python Bài 17 - Tiếp tục về files

Python Bài 17 - Tiếp tục về files - Ôn tập

Python Bài 17 - Tiếp tục về files - Ôn tập

Python bài 18 - Tên, biến, code và hàm

Python bài 18 - Tên, biến, code và hàm

Python Bài 18 - Tên, biến, code và hàm - Ôn tập

Python Bài 18 - Tên, biến, code và hàm - Ôn tập

Python Bài 19 - Hàm và Biến

Python Bài 19 - Hàm và Biến

Python Bài 19 - Hàm và Biến - Ôn tập

Python Bài 19 - Hàm và Biến - Ôn tập

Python Bài 20 - Hàm và file

Python Bài 20 - Hàm và file

Python Bài 20 - Hàm và file - Ôn tập

Python Bài 20 - Hàm và file - Ôn tập

Python Bài 21 - Hàm có thể trả về giá trị

Python Bài 21 - Hàm có thể trả về giá trị

Python Bài 21 - Hàm có thể trả về giá trị - Ôn tập

Python Bài 21 - Hàm có thể trả về giá trị - Ôn tập

Python Bài 22 - Ôn lại những gì đã học

Python Bài 22 - Ôn lại những gì đã học

Python Bài 23 - Đọc thêm code

Python Bài 23 - Đọc thêm code

Python Bài 24 - Ôn tập thêm

Python Bài 24 - Ôn tập thêm

Python Bài 24 - Ôn tập thêm - Ôn tập

Python Bài 24 - Ôn tập thêm - Ôn tập

Python Bài 25 - Ôn tập toàn diện - Phần 1

Python Bài 25 - Ôn tập toàn diện - Phần 1

Python Bài 25 - Ôn tập toàn diện - Phần 2

Python Bài 25 - Ôn tập toàn diện - Phần 2

Python Bài 25 - Ôn tập toàn diện - Phần 3

Python Bài 25 - Ôn tập toàn diện - Phần 3

Python Bài 26 - Sửa lỗi chương trình

Python Bài 26 - Sửa lỗi chương trình

Python Bài 27 - Logic

Python Bài 27 - Logic

Python Bài 27 - Logic - Ôn tập

Python Bài 27 - Logic - Ôn tập

Python Bài 28 - Thực hành logic

Python Bài 28 - Thực hành logic

Python Bài 28 - Thực hành logic - Ôn tập

Python Bài 28 - Thực hành logic - Ôn tập

Python bài 29 - Lệnh if

Python bài 29 - Lệnh if

Python Bài 29 - Lệnh if - ôn tập

Python Bài 29 - Lệnh if - ôn tập

Python Bài 30 - Lệnh Else If

Python Bài 30 - Lệnh Else If

Python Bài 30 - Lệnh Else If

Python Bài 30 - Lệnh Else If

Python Bài 31 - Đưa ra quyết định

Python Bài 31 - Đưa ra quyết định

Python Bài 31 - Đưa ra quyết định - Ôn tập

Python Bài 31 - Đưa ra quyết định - Ôn tập

Python Bài 32 - Loops và List

Python Bài 32 - Loops và List

Python Bài 32 - Loops và List - Ôn tập

Python Bài 32 - Loops và List - Ôn tập

Python Bài 32 - Khác nhau giữa append và extend

Python Bài 32 - Khác nhau giữa append và extend

Python Bài 33 - While loop

Python Bài 33 - While loop

Python Bài 33 - While loop - Ôn tập

Python Bài 33 - While loop - Ôn tập

Python Bài 34 - Cách truy cập danh sách

Python Bài 34 - Cách truy cập danh sách

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[Dạy nhau học] 68+ videos học Python
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook