algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[Dạy nhau học] 63+ videos học ngôn ngữ lập trình C

[Dạy nhau học] 63+ videos học ngôn ngữ lập trình C


Ngôn Ngữ C - 1 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ

Ngôn Ngữ C - 1 - Giới Thiệu Ngôn Ngữ

Ngôn Ngữ C - 2 - Sử dụng CodeBlocks để tạo Project C

Ngôn Ngữ C - 2 - Sử dụng CodeBlocks để tạo Project C

Ngôn Ngữ C - 3 - Viết Chương Trình C Đầu Tiên

Ngôn Ngữ C - 3 - Viết Chương Trình C Đầu Tiên

Ngôn Ngữ C - 4 - Thư viện stdio.h là gì?

Ngôn Ngữ C - 4 - Thư viện stdio.h là gì?

Ngôn Ngữ C - 5 - Cách ghi chú lúc lập trình C

Ngôn Ngữ C - 5 - Cách ghi chú lúc lập trình C

Ngôn Ngữ C - 6 - Hàm printf hoạt động như thế nào?

Ngôn Ngữ C - 6 - Hàm printf hoạt động như thế nào?

Ngôn Ngữ C - 7 - Biến là gì? Có ăn được không?

Ngôn Ngữ C - 7 - Biến là gì? Có ăn được không?

Ngôn Ngữ C - 8 - Kiểu dữ liệu: Số Nguyên (int)

Ngôn Ngữ C - 8 - Kiểu dữ liệu: Số Nguyên (int)

Ngôn Ngữ C - 9 - Mảng số tự nhiên

Ngôn Ngữ C - 9 - Mảng số tự nhiên

Ngôn Ngữ C - 10 - Mảng ký tự hay còn được gọi là chuỗi

Ngôn Ngữ C - 10 - Mảng ký tự hay còn được gọi là chuỗi

Ngôn Ngữ C - 11 - Lệnh và khối lệnh

Ngôn Ngữ C - 11 - Lệnh và khối lệnh

Ngôn Ngữ C - 12 - Câu lệnh rẽ nhánh If Else

Ngôn Ngữ C - 12 - Câu lệnh rẽ nhánh If Else

Ngôn Ngữ C - 13 - Câu lệnh rẽ nhánh Else If

Ngôn Ngữ C - 13 - Câu lệnh rẽ nhánh Else If

Ngôn Ngữ C - 14 - Lệnh Switch với số nguyên

Ngôn Ngữ C - 14 - Lệnh Switch với số nguyên

Ngôn Ngữ C - 15 - Lệnh Switch với ký tự

Ngôn Ngữ C - 15 - Lệnh Switch với ký tự

Ngôn Ngữ C - 16 - Vòng lặp: while

Ngôn Ngữ C - 16 - Vòng lặp: while

Ngôn Ngữ C - 17 - Vòng lặp: for

Ngôn Ngữ C - 17 - Vòng lặp: for

Ngôn Ngữ C - 18 - Vòng lặp: do while

Ngôn Ngữ C - 18 - Vòng lặp: do while

Ngôn Ngữ C - 19 - Cách thoát ra khỏi một vòng lặp? Dùng break

Ngôn Ngữ C - 19 - Cách thoát ra khỏi một vòng lặp? Dùng break

Ngôn Ngữ C - 20 - Cách bỏ qua một nhóm các điều kiện trong vòng lặp, dùng continue

Ngôn Ngữ C - 20 - Cách bỏ qua một nhóm các điều kiện trong vòng lặp, dùng continue

Ngôn Ngữ C - 21 - Lệnh goto

Ngôn Ngữ C - 21 - Lệnh goto

Ngôn Ngữ C - 22 - Chương trình tính lãi suất tiền gửi

Ngôn Ngữ C - 22 - Chương trình tính lãi suất tiền gửi

Ngôn Ngữ C - 23 - Tiền xử lý #define

Ngôn Ngữ C - 23 - Tiền xử lý #define

Ngôn Ngữ C - 24 - Hàm nhập vào từ bàn phím, scanf

Ngôn Ngữ C - 24 - Hàm nhập vào từ bàn phím, scanf

Ngôn Ngữ C - 25 - Dùng hàm getchar để nhập vào chuỗi có khoảng trắng

Ngôn Ngữ C - 25 - Dùng hàm getchar để nhập vào chuỗi có khoảng trắng

Ngôn Ngữ C - 26 - Dùng hàm putchar để in ký tự ra màn hình

Ngôn Ngữ C - 26 - Dùng hàm putchar để in ký tự ra màn hình

Ngôn Ngữ C - 27 - Viết chương trình đếm ký tự

Ngôn Ngữ C - 27 - Viết chương trình đếm ký tự

Ngôn Ngữ C - 28 - Điều thú vị về phép gán bằng

Ngôn Ngữ C - 28 - Điều thú vị về phép gán bằng

Ngôn Ngữ C - 29 - Viết chương trình đếm dòng(hàng)

Ngôn Ngữ C - 29 - Viết chương trình đếm dòng(hàng)

Ngôn Ngữ C - 30 - viết chương trình đếm từ

Ngôn Ngữ C - 30 - viết chương trình đếm từ

Ngôn Ngữ C - 31 - Cấu trúc của một hàm và prototype là gì

Ngôn Ngữ C - 31 - Cấu trúc của một hàm và prototype là gì

Ngôn Ngữ C - 32 - Cấu trúc của một hàm và lệnh return

Ngôn Ngữ C - 32 - Cấu trúc của một hàm và lệnh return

Ngôn Ngữ C - 33 - Truyền tham trị - Arguments call by value

Ngôn Ngữ C - 33 - Truyền tham trị - Arguments call by value

Ngôn Ngữ C - 34 - Thử nghiệm lý thuyết call by value

Ngôn Ngữ C - 34 - Thử nghiệm lý thuyết call by value

Ngôn Ngữ C - 35 - Hàm trả về kiểu void

Ngôn Ngữ C - 35 - Hàm trả về kiểu void

Ngôn Ngữ C - 36 - Biến cục bộ, Biến auto

Ngôn Ngữ C - 36 - Biến cục bộ, Biến auto

Ngôn Ngữ C - 37 - Giải thích cách sử dụng scope và auto

Ngôn Ngữ C - 37 - Giải thích cách sử dụng scope và auto

Ngôn Ngữ C - 38 - Biến toàn cục

Ngôn Ngữ C - 38 - Biến toàn cục

Ngôn Ngữ C - 39 - Cách đặt tên biến hiệu quả

Ngôn Ngữ C - 39 - Cách đặt tên biến hiệu quả

Ngôn Ngữ C - 40 - Float vs Double khác nhau như thế nào

Ngôn Ngữ C - 40 - Float vs Double khác nhau như thế nào

Ngôn Ngữ C - 41 - Thắc mắc về short, long, long long, unsigned, signed, tràn số?

Ngôn Ngữ C - 41 - Thắc mắc về short, long, long long, unsigned, signed, tràn số?

Ngôn Ngữ C - 42 - Hằng số là gì? Từ khóa const

Ngôn Ngữ C - 42 - Hằng số là gì? Từ khóa const

Ngôn Ngữ C - 43 - Một vài thủ thuật với chuỗi hằng.

Ngôn Ngữ C - 43 - Một vài thủ thuật với chuỗi hằng.

Ngôn Ngữ C - 44 - Các phép toán cộng trừ nhân chia và ép kiểu

Ngôn Ngữ C - 44 - Các phép toán cộng trừ nhân chia và ép kiểu

Ngôn Ngữ C - 45 - Độ ưu tiên của các phép toán

Ngôn Ngữ C - 45 - Độ ưu tiên của các phép toán

Ngôn Ngữ C - 46 - Phép toán chia lấy dư (modulus)

Ngôn Ngữ C - 46 - Phép toán chia lấy dư (modulus)

Ngôn Ngữ C - 47 - toán tử sizeof

Ngôn Ngữ C - 47 - toán tử sizeof

Ngôn Ngữ C - 48 - Các phép tăng giảm

Ngôn Ngữ C - 48 - Các phép tăng giảm

Ngôn Ngữ C - 49 - Phân biệt getchar và getch

Ngôn Ngữ C - 49 - Phân biệt getchar và getch

Ngôn Ngữ C - 50 - Các toán tử quan hệ

Ngôn Ngữ C - 50 - Các toán tử quan hệ

Ngôn Ngữ C - 51 - Kiểu dữ liệu _Bool

Ngôn Ngữ C - 51 - Kiểu dữ liệu _Bool

Ngôn Ngữ C - 52 - các toán tử gán

Ngôn Ngữ C - 52 - các toán tử gán

Ngôn Ngữ C - 53 - toán tử dấu phẩy

Ngôn Ngữ C - 53 - toán tử dấu phẩy

Ngôn Ngữ C - 54 - Mã hóa dữ liệu bằng thư viện ctype.h

Ngôn Ngữ C - 54 - Mã hóa dữ liệu bằng thư viện ctype.h

Ngôn Ngữ C - 55 - Các hàm kiểm tra chuỗi trong ctype

Ngôn Ngữ C - 55 - Các hàm kiểm tra chuỗi trong ctype

Ngôn Ngữ C - 56 - toupper tolower trong thư viện ctype

Ngôn Ngữ C - 56 - toupper tolower trong thư viện ctype

Ngôn Ngữ C - 57 - Giới thiệu bộ đệm - buffer

Ngôn Ngữ C - 57 - Giới thiệu bộ đệm - buffer

Ngôn ngữ C - 58 - Ôn tập lại những gì đã học

Ngôn ngữ C - 58 - Ôn tập lại những gì đã học

Ngôn Ngữ C - 59 - Powershell là gì?

Ngôn Ngữ C - 59 - Powershell là gì?

Ngôn Ngữ C - 60 - compile bằng command line như hackers :D

Ngôn Ngữ C - 60 - compile bằng command line như hackers :D

Ngôn Ngữ C - 61 - Cài đặt Cygwin

Ngôn Ngữ C - 61 - Cài đặt Cygwin

Ngôn Ngữ C - 62 - Head First C

Ngôn Ngữ C - 62 - Head First C

Ngôn ngữ C - 63 - Con trỏ cơ bản

Ngôn ngữ C - 63 - Con trỏ cơ bản

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[Dạy nhau học] 63+ videos học ngôn ngữ lập trình C
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook