algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Coders.Tokyo: 41 videos trở thành Master CSS 2018

Coders.Tokyo: 41 videos trở thành Master CSS 2018


Các bài giảng về CSS được trình bày một cách dễ hiểu nhất, liên quan chặt chẽ đến khoá UI Design, giúp các bạn hình dung được việc chuyển một thiết kế sang code HTML và CSS như thế nào để hiển thị trên trình duyệt.

Bài 0 - CSS Course Introduction

Bài 0 - CSS Course Introduction

Bài 1 - CSS syntax

Bài 1 - CSS syntax

Bài 2 - CSS selector (Part 1)

Bài 2 - CSS selector (Part 1)

Bài 3 - Colors in CSS

Bài 3 - Colors in CSS

Bài 4 - Styling text

Bài 4 - Styling text

Bài 5 - 3 cách chèn CSS

Bài 5 - 3 cách chèn CSS

Bài 6 - Custom fonts

Bài 6 - Custom fonts

Bài 7 - Live server (Giúp code CSS nhanh hơn)

Bài 7 - Live server (Giúp code CSS nhanh hơn)

Bài 8 - Padding

Bài 8 - Padding

Bài 9 - Margin

Bài 9 - Margin

Bài 10 - Border

Bài 10 - Border

Bài 11 - Background color

Bài 11 - Background color

Bài 12 - Background image

Bài 12 - Background image

Bài 13 - Icons

Bài 13 - Icons

Bài 14 - Styling links

Bài 14 - Styling links

Bài 15 - Lists & Tables

Bài 15 - Lists & Tables

Bài 16 - Inline vs. block

Bài 16 - Inline vs. block

Bài 17 - CSS combinators

Bài 17 - CSS combinators

Tut 18 pseudo class & pseudo element

Tut 18   pseudo class & pseudo element

Bài 19 - Flexbox (part 1)

Bài 19 - Flexbox (part 1)

Bài 20 - Flexbox (part 2)

Bài 20 - Flexbox (part 2)

Bài 21 - Flexbox (part 3)

Bài 21 - Flexbox (part 3)

Bài 22 - Flexbox (part 4)

Bài 22 - Flexbox (part 4)

Bài 23 - Flexbox (part 5)

Bài 23 - Flexbox (part 5)

Bài 24 - Flexbox (part 6)

Bài 24 - Flexbox (part 6)

Bài 25 - Cùng code Zing MP3 (Part 1)

Bài 25 - Cùng code Zing MP3 (Part 1)

Bài 26 - Cùng code Zing MP3 (Part 2)

Bài 26 - Cùng code Zing MP3 (Part 2)

Bài 27 - Cùng code Zing MP3 (Part 3)

Bài 27 - Cùng code Zing MP3 (Part 3)

Bài 28 - Position (Part 1)

Bài 28 - Position (Part 1)

Bài 29 - Position (Part 2)

Bài 29 - Position (Part 2)

Bài 30 - Position (Part 3)

Bài 30 - Position (Part 3)

Bài 31 - Dropdown menu

Bài 31 - Dropdown menu

Bài 32 - Float

Bài 32 - Float

Bài 33 - CSS Selector (Part 2)

Bài 33 - CSS Selector (Part 2)

Bài 34 - CSS Specificity

Bài 34 - CSS Specificity

Bài 35 - 2D Transform

Bài 35 - 2D Transform

Bài 36 - Transition

Bài 36 - Transition

Bài 37 - Media query

Bài 37 - Media query

Bài 38 - Grid

Bài 38 - Grid

Bài 39 - px vs. em vs. rem

Bài 39 - px vs. em vs.  rem

Bài 40 - Chốt hạ

Bài 40 - Chốt hạ

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Coders.Tokyo: 41 videos trở thành Master CSS 2018
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook