algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Centos 7 hocvps update php 7.1 lên 7.2

Centos 7 hocvps update php 7.1 lên 7.2


Centos 7 hocvps update php 7.1 lên 7.2

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php72
yum-config-manager --disable remi-php71
yum update -y

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Centos 7 hocvps update php 7.1 lên 7.2
5/5 2 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook