algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cài wrk - HTTP benchmarking tool trên Ubuntu


sudo apt-get install build-essential libssl-dev git -y
git clone https://github.com/wg/wrk.git wrk
cd wrk
sudo make
# move the executable to somewhere in your PATH, ex:
sudo cp wrk /usr/local/bin

wrk -t12 -c400 -d30s http://127.0.0.1:8080/index.html

https://github.com/wg/wrk 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cài wrk - HTTP benchmarking tool trên Ubuntu
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook