algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cài đặt FFmpeg trên CentOS 6/7


FFmpeg là một giải pháp nguồn mở phổ biến để ghi lại, chuyển đổi và phát trực tuyến âm thanh và video, được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại dịch vụ phát trực tuyến.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt FFmpeg trên máy chủ CentOS 6/7.

Điều kiện tiên quyết

 1. Có 1 server mới
 2. Có quyền sudo với server/vps

Bước 1: Cập nhật hệ thống

sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo shutdown -r now

Bước 2: Cài đặt repo Nux Dextop YUM

Hiện không có gói rpm FFmpeg chính thức nào cho CentOS. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng repo YUM của bên thứ ba đó là Nux Dextop, để hoàn thành công việc.

Trên CentOS 7, bạn có thể cài đặt Nux Dextop YUM repo bằng các lệnh sau:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Đối với CentOS 6, bạn cần cài đặt bản phát hành khác:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt các gói phát triển FFmpeg và FFmpeg

sudo yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Bước 4: Kiểm tra drive

1) Xác nhận cài đặt FFmpeg bằng lệnh:

ffmpeg

Nếu có output như thế này thì ok

ffmpeg version 2.8.15 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
 built with gcc 4.8.5 (GCC) 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)
 configuration: --prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share/ffmpeg --incdir=/usr/include/ffmpeg --libdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --arch=x86_64 --optflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic' --extra-ldflags='-Wl,-z,relro ' --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libvo-amrwbenc --enable-version3 --enable-bzlib --disable-crystalhd --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libcdio --enable-libdc1394 --disable-indev=jack --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-openal --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libv4l2 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-x11grab --enable-avfilter --enable-avresample --enable-postproc --enable-pthreads --disable-static --enable-shared --enable-gpl --disable-debug --disable-stripping --shlibdir=/usr/lib64 --enable-runtime-cpudetect
 libavutil   54. 31.100 / 54. 31.100
 libavcodec   56. 60.100 / 56. 60.100
 libavformat  56. 40.101 / 56. 40.101
 libavdevice  56. 4.100 / 56. 4.100
 libavfilter   5. 40.101 / 5. 40.101
 libavresample  2. 1. 0 / 2. 1. 0
 libswscale   3. 1.101 / 3. 1.101
 libswresample  1. 2.101 / 1. 2.101
 libpostproc  53. 3.100 / 53. 3.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...

Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'

2) Thử chuyển đổi tập tin âm thanh mp3 thành tập tin âm thanh ogg

cd

wget https://archive.org/download/MLKDream/MLKDream_64kb.mp3

ffmpeg -i MLKDream_64kb.mp3 -c:a libvorbis -q:a 4 MLKDream_64kb.ogg

3) Thử chuyển đổi tệp video flv thành tệp video mp4.

cd

wget https://www.sample-videos.com/video/flv/720/big_buck_bunny_720p_10mb.flv

ffmpeg -i big_buck_bunny_720p_10mb.flv -y -vcodec copy -acodec copy big_buck_bunny_720p_10mb.mp4

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cài đặt FFmpeg trên CentOS 6/7
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook