algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream

Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream


Hôm nay, nhóm Laravel đã phát hành một phiên bản chính mới của “laravel/installer” bao gồm hỗ trợ khởi động nhanh các dự án Jetstream. Với phiên bản mới này khi bạn chạy laravel new project-name, bạn sẽ nhận được các tùy chọn Jetstream. Ví dụ:

laravel new foo --jet --dev

Sau đó, nó sẽ hỏi bạn thích stack Jetstream nào hơn:

Which Jetstream stack do you prefer?
  [0] Livewire
  [1] inertia
> livewire

Will your application use teams? (yes/no) [no]:
...

Nếu bạn đã cài bộ Laravel Installer, để nâng cấp lên phiên bản mới bạn chạy lệnh: composer global update

Một số trường hợp cập nhật bị thất bại, bạn hãy thử, gỡ đi và cài đặt lại nha

composer global remove laravel/installer 
composer global require laravel/installer

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream
5/5 1 votes

Bình luận

Đức Lý avatar
Đức Lý
good job :))
Hiển thị bình luận Facebook