algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Ajax Request Headers in Postman


Thêm dòng sau vào header postman để gửi request ajax

Content-Type      application/json
X-Requested-With  XMLHttpRequest

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Ajax Request Headers in Postman
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook