algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Thiết lập proxy cho npm


Để thiết lập proxy cho npm (Node Package Manager), bạn có thể sử dụng các lệnh sau. Mở một cửa sổ terminal hoặc command prompt và chạy các lệnh sau:

Thiết lập Proxy:

npm config set proxy http://http://user:pass@proxy:port

Thay thế user, pass, proxyport bằng địa chỉ URL và số cổng của proxy của bạn.

Thiết lập Proxy HTTPS:

npm config set https-proxy http://http://user:pass@proxy:port

Thay thế user, pass, proxyport bằng địa chỉ URL và số cổng của proxy của bạn.

Thiết lập Registry (Không bắt buộc):

Tùy chọn này có thể cần thiết lập để sử dụng HTTP thay vì HTTPS để tránh vấn đề SSL:

npm config set registry http://registry.npmjs.org/

Xác nhận Thiết lập Proxy:

Bạn có thể xác nhận rằng cài đặt proxy đã được áp dụng bằng cách chạy:

npm config list

Điều này sẽ hiển thị cấu hình npm hiện tại, và bạn nên thấy các cài đặt proxy trong kết quả.

Xóa Thiết lập Proxy:

Nếu bạn muốn loại bỏ cài đặt proxy sau này, bạn có thể sử dụng các lệnh sau:

npm config delete proxy
npm config delete https-proxy
npm config delete registry

Điều này sẽ loại bỏ cấu hình proxy khỏi cài đặt npm của bạn.

Lưu ý: Hãy đảm bảo thay thế user, pass, proxyport bằng địa chỉ URL và số cổng thực của máy chủ proxy của bạn.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Thiết lập proxy cho npm
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook