algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Sublime Text những phím tắt hữu ích trên Windows

Sublime Text những phím tắt hữu ích trên Windows


Chung

Phím tắt Mô tả
Ctrl+Shift+P Mở cửa số lệnh
Ctrl+Alt+P switch project
Ctrl+P search file đã index và đi đến
Ctrl+G đến 1 dòng chỉ định
Ctrl+R search các methods và đi đến
Ctrl+Shift+R go to methods in project
Ctrl+KB Giữ và nhấn K,B - đóng mở sidebar
Ctrl+` đóng/mở khung nhập lệnh console
Ctrl+Shift+N new window

Chỉnh sửa

Phím tắt Mô tả
Ctrl+L Chọn 1 dòng, nhấn tiếp chọn tiếp
Ctrl+D Chọn 1 hoặc nhiều chữ giống nhau
Ctrl+Alt+Up / Ctrl+Alt+Down Chọn 1 hoặc nhiều cột
Ctrl+Shift+M select content into brackets
Ctrl+Shift+Enter lên dòng trên con trỏ
Ctrl+Enter xuống dòng dưới con trỏ
Ctrl+Shift+K Xóa 1 dòng
Ctrl+KK xóa từ con trỏ về sau
Ctrl+KBackspace xóa từ con trỏ về trước
Ctrl+Shift+D nhân đôi (từ, dòng, ...)
Ctrl+J nối 2 dòng
Ctrl+KU chữ to hết
Ctrl+KL chữ nhỏ hết
Ctrl+/ comment line
Ctrl+Shift+/ block comment
Ctrl+Y redo or repeat
Ctrl+C copy
Ctrl+V paste
Ctrl+Shift+V paste and ident
Ctrl+Space tự động hoàn thành (gợi ý)
Ctrl+M nhảy tới các dấu ngoặc phù hợp
Ctrl+U soft undo (movement undo)
Ctrl+Shift+U soft redo (movement redo)

Code navigation - Điều hướng code

Phím tắt Mô tả
F12 Nhảy đến chỗ tham chiếu
Alt+- Nhảy đến chỗ con trỏ trước đó
Alt+Shift+- Nhảy đến chỗ con trỏ sau đó

File XML / HTML

Phím tắt Mô tả
Ctrl+Shift+A Chọn content ở giữa thẻ
Alt+. tự động xác định thẻ đóng mà điền vào

Find / Replace

Phím tắt Mô tả
Ctrl+F tìm
Ctrl+I tìm nâng cao
Ctrl+H thay thế
F3 nhảy tới kết quả tìm kiếm kế
Ctrl+F3 Nhảy tới từ giống với từ đang chọn
Alt+F3 chọn toàn bộ kết quả kiếm được
Ctrl+Shift+F tìm kiếm trong toàn bộ files

Navigation - Điều hướng

Phím tắt Mô tả
Ctrl+0 focus vào sidebar
Esc nếu đang focus vào side thì focus lại chỗ content

Splits / Tabs

Phím tắt Mô tả
Alt+Shift+1 chế độ 1 cột
Alt+Shift+2 chế độ 2 cột
Alt+Shift+5 chế độ 4 cột vuông
Ctrl+[1,2,3...] focus vào group 1,2,3
Ctrl+Shift+[1,2,3...] chuyển file hiện tại sang group 1,2,3
Alt+[1,2,3...] Chọn tab 1,2,3

Bookmarks - Dấu trang

Phím tắt Mô tả
Ctrl+F2 đóng/mở dấu trang
F2 dấu trang tiếp theo
Shift+F2 dấu trang sau
Ctrl+Shift+F2 xóa dấu trang

Marks - Đánh dấu (chấm tròn màu trắng)

Phím tắt Mô tả
Ctrl+KSpace đặt dấu
Ctrl+KW xóa từ chỗ con trỏ đến chỗ đánh dấu
Ctrl+KA chọn từ chỗ con trỏ đến chỗ đánh dấu
Ctrl+KG xóa dấu

Nhiều hơn nữa

Phím tắt Mô tả
Ctrl+Shift+Up/Down Di chuyển dòng hiện tại lên trên/xuống dưới
   

Trên đây là những phím tắt hữu dụng, và được sử dụng nhiều. Các bạn có thể góp ý thêm để Chung đưa vào danh sách ở trên nhé.

Hãy đi đến PreferencesKey Bindings - Default để khám phá tất cả các phím tắt mặc định nha các vị huynh đài 😅🤩.

🍇🍇🍇🍇🍇 Hết 🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Sublime Text những phím tắt hữu ích trên Windows
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook